Harvey H. Cluff

Harvey H. Cluff House (Utah County, Utah)