F.M. Stokes

Francis Marion Stokes Fourplex (Multnomah County, Oregon)