Leona, Kansas

George Hanson Barn (Doniphan County, Kansas)
John Streib Barn (Doniphan County, Kansas)