Frederic Klein

Grand View Drive (Peoria County, Illinois)