Allison van V. Dunn

Lake Haiyaha Trail (Larimer County, Colorado)
Lost Lake Trail (Larimer County, Colorado)