Burroughs & Deeken

Gruen Watch Company--Time Hill (Hamilton County, Ohio)