Lake Forest, Illinois

View Exhibit map

Clifford Milton Leonard Farm (Lake County, Illinois)
Deerpath Inn (Lake County, Illinois)
Edward H. Bennett House and Studio (Lake County, Illinois)
Green Bay Road Historic District (Lake County, Illinois)
J. Ogden Armour House (Lake County, Illinois)
Lake Forest Cemetery (Lake County, Illinois)
Lake Forest Historic District (Lake County, Illinois)
Louis F. Swift House (Lake County, Illinois)
Mrs. Kersey Coates Reed House (Lake County, Illinois)
Noble Judah Estate (Lake County, Illinois)
Ragdale (Lake County, Illinois)
Robert Hosmer Morse House (Lake County, Illinois)
Robert P. Lamont House (Lake County, Illinois)