Abraham Hegdahl

Abraham Hegdahl Farm (Lake County, South Dakota)