Sarah Porter Hillhouse

Washington Historic District (Wilkes County, Georgia)