Mesopotamia, Ohio

Mesopotamia Village District (Trumbull County, Ohio)