Naper, Nebraska

White Horse Ranch (Boyd County, Nebraska)