Mount Orab, Ohio

Mount Orab Station (Brown County, Ohio)