East Bernstadt, Kentucky

Mail Pouch barn - MPB 17-63-01 (Laurel County, Kentucky)
MPB 17-63-01
Mail Pouch barn - MPB 17-63-02 (Laurel County, Kentucky)
MPB 17-63-02, roof has recently been partially blown off.