Breathitt County Courthouse

Breathitt County Courthouse (Breathitt County, Kentucky)