Simon Kenton

Kenton Ambushes Indians (Bracken County, Kentucky)
Kenton-Hunt Farm (Clark County, Ohio)