Mount Washington, Ohio

Tripoli Theatre (Hamilton County, Ohio)