Adolphus Druiding

St. Aloysius-on-the-Ohio (Hamilton County, Ohio)