Darius W. Weddle

Plainview Farm (Miami County, Ohio)