Charles & Carl Austin

Austin--Olson Farm (Minnehaha County, South Dakota)