Eighty Four, Pennsylvania

James Thome Farm (Washington County, Pennsylvania)