Frederic J. Klein

Coronado (Winnebago County, Illinois)
Madison Theatre (Peoria County, Illinois)