Goldthwaite, Texas

Mills County Courthouse (Mills County, Texas)
Mills County Jailhouse (Mills County, Texas)