Mankato, Kansas

First National Bank (Jewell County, Kansas)
Jewell County Courthouse (Jewell County, Kansas)
Jewell County Jail (Jewell County, Kansas)