Monticello, Missouri

Lewis County Courthouse (Lewis County, Missouri)