Oshkosh, Nebraska

Garden County Courthouse (Garden County, Nebraska)