Melbourne, Arkansas

Izard County Courthouse (Izard County, Arkansas)
Jumbo Church of Christ (Izard County, Arkansas)
Philadelphia Methodist Church (Izard County, Arkansas)
Rector Log Barn (Izard County, Arkansas)