Morris H. Whitehouse

Alexander and Cornelia Lewthwaite House (Multnomah County, Oregon)
Balfour--Gutherie Building (Multnomah County, Oregon)
Temple Beth Israel (Multnomah County, Oregon)