Victoria, Kansas

George Grant Villa (Ellis County, Kansas)
St. Fidelis Catholic Church (Ellis County, Kansas)