Keystone, Nebraska

Keystone Community Church (Keith County, Nebraska)