Glenn H. Thomas

Allen's Market (Sedgwick County, Kansas)