Alton, Illinois

View Exhibit map

Alton Chapter House (Madison County, Illinois)
Christian Hill Historic District (Madison County, Illinois)
Guertler House (Madison County, Illinois)
Haskell Playhouse (Madison County, Illinois)
Hotel Stratford (Madison County, Illinois)
Lyman Trumbull House (Madison County, Illinois)
Middletown Historic District (Madison County, Illinois)
Mount Lookout (Madison County, Illinois)
Post House (Madison County, Illinois)
Upper Alton Historic District (Madison County, Illinois)
Yakel House and Union Brewery (Madison County, Illinois)