Albon Chase

Albon Chase House (Clarke County, Georgia)