Montgomery, Texas

Arnold-Simonton House (Montgomery County, Texas)