F. M. Walcott

F. M. Walcott House (Cherry County, Nebraska)