Potter, Nebraska

Daniel and Sarah Herboldsheimer Ranch (Cheyenne County, Nebraska)