Gurley, Nebraska

Water Holes Ranch (Cheyenne County, Nebraska)