Fritz Stabenow

Harder Hotel (Dodge County, Nebraska)