White Hall, Illinois

White Hall Foundry (Greene County, Illinois)
White Hall Historic District (Greene County, Illinois)