Kranzburg, South Dakota

Holy Rosary Church (Codington County, South Dakota)
Kranzburg School District No. 5 (Codington County, South Dakota)
Nicholas T. Ries Farmstead (Codington County, South Dakota)